Showing all 3 results

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Knorr Chicken Powder 15g

30(18x15g)
2,250 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Knorr Chicken Rice Porridge 25g

12(12x25g)
5,770 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Knorr All-in-One Intense Chicken

10x1kg
9,950 ကျပ်

Add To Cart