Showing 1–24 of 25 results

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Maggi Soy Sauce 680ml

1x680g
Supplier:Nestle
6,250 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Maggi Soy Sauce 200ml

1x200g
Supplier:Nestle
2,650 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Maggi Oyster Sauce 210g

1x210g
Supplier:Nestle
2,650 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Maggi OystNestle, neer Sauce 740g

1x740g
Supplier:Nestle
6,950 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Golden Mountain Oyster Sauce 220g

24x220g
1,600 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Chito Chilli Garlic Sauce 340g

24x340g
1,900 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Chito Chilli Garlic Sauce 680g

12x680g
3,150 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Hi-Q Mackerel Tomato Sauce 190g

48x190g
2,900 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Cook & Lobster Fish Sauce 700ml

12x700ml
3,200 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Bravo Sweet Chilli Sauce 210ml

24x210ml
1,290 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Hi Chef Sardines in Tomato Sauce

10(10x155g)
7,850 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Queen Strawberry Jam 340g

12x340g
4,100 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

AROY-D Coconut Milk 400ml

24x400ml
3,450 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Maejin Sweet Chilli Sauce 285g

24x285g
1,450 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

AROY-D Coconut Milk 165ml

48x165ml
1,850 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Bravo Sweet Chilli Sauce 620ml

12x620ml
2,130 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

A1 Star Sardines In Tomato Sauce

10(10x155g)
9,200 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

AROY-D Coconut Milk 1000ml

12x1000ml
7,500 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Zalongyi Prawn Tomato Fish Paste

24(10x40g)
3,800 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Zalongyi Nga Shwe Nga Yote Thee

24(10x40g)
3,800 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Zalongyi Chin Paung Htamin Nal

24(10x40g)
3,800 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Squid Fish Sauce 700ml

12x700ml
2,950 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Chaokoh Coconut Cream 400ml

4(6x400ml)
19,200 ကျပ်

Add To Cart

စားသောက်ကုန်နှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်း

Queen Strawberry Jam 580g

12x580g
5,260 ကျပ်

Add To Cart